Římskokatolická farnost Sobotín

Darovací podmínky

Římskokatolické farnosti Sobotín pro projekt rekonstrukce varhan v kostele sv. Vavřince v Sobotíně

I. Definice

Kde je dále v tomto textu používán výraz Podmínky, rozumí se jimi tyto darovací podmínky. Kde je dále v tomto textu používán výraz Farnost, rozumí se jím Římskokatolická farnost Sobotín, se sídlem Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 26521750. Kde je dále v tomto textu používán výraz Dárce, rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Farnosti. Darem se dále rozumí dar poskytnutý Dárcem Farnosti na účely Projektu. Webem se dále rozumí webové stránky Projektu na doméně kostel-sobotin.cz. Projektem se rozumí projekt rekonstrukce varhan v kostele sv. Vavřince v Sobotíně. Transparentním účtem se rozumí transparentní účet Farnosti č. 299236041/0300, vedený u ČSOB, který byl zřízen pro účely Projektu.

II. Základní ustanovení

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů Farnosti na Projekt. Poskytnutím Daru Farnosti Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Bude-li mezi Dárcem a Farností uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito Podmínkami.

III. Poskytnutí Daru

Dárce je oprávněn poskytovat Farnosti Dar dle těchto Podmínek prostřednictvím platby na Transparentní účet Farnosti nebo prostřednictvím platby v hotovosti u jednatele Farnosti. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Farností. Nedohodne-li se Dárce s Farností jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Farností, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem připsání platby na Transparentní účet Farnosti nebo přijetím platby v hotovosti. Pro platby v hotovosti bude bezprostředně po přijetí platby Dárci vystaven příjmový pokladní doklad. Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám. V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru Dárce zkontaktuje Farnost e-mailem nebo v případě platby v hotovosti také osloví jednatele Farnosti. V tomto případě je Farnost povinna Dárci bez zbytečného odkladu vystavit takové potvrzení. V případě zájmu o uzavření samostatné darovací smlouvy Dárce kontaktuje Farnost e-mailem.

IV. Využití Daru

Farnost je povinna s Darem naložit v souladu s těmito Podmínkami a s Projektem. V případě obdržení Daru na Projekt je Farnost povinna poskytnutý Dar využít výhradně na tento Projekt. Farnost se zavazuje zveřejnit na Webu předpokládanou cílovou částku, potřebnou pro realizaci Projektu, jakmile jí bude známa (např. na základě vydaného závazného stanoviska věcně příslušných správních orgánů nebo provedeného a uzavřeného poptávkového řízení) a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude cílová částka vybrána před ukončením Projektu, bude příjem Darů pozastaven a toto pozastavení oznámeno na Webu Projektu. Po ukončení Projektu nebo po oznámení o pozastavení příjmu Darů je v pravomoci farnosti přijmout a využít dary za jiným účelem zpravidla blížícím se svou povahou Projektu.

V. Reklamace

V případě, že Dárce prokáže Farnosti, že finanční prostředky, které tvoří předmět daru, byly použity v rozporu s účelem Projektu, je Farnost povinna na výzvu Dárce Dar vrátit. Farnost je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Farnost je v takovém případě oprávněna od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu. Poskytnutý Dar je Farnost v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

VI. Ochrana osob

Správcem osobních údajů Dárce je Římskokatolická farnost Sobotín, se sídlem Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 26521750. Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Farnost, resp. určený zpracovatel osobních údajů, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to za účelem prezentace na Webu, pro interní potřeby Farnosti v souvislosti s Projektem (vydávání potvrzení, dárkového certifikátu, zasílání dokumentů na adresu, apod.), za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.

Za podmínek stanovených v nařízení má Dárce právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Dárce má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Dárce může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat následujícím způsobem:

a) písemně na kontaktním e-mailu fasobotin@ado.cz,
b) osobně na adrese sídla správce osobních údajů,
c) osobně u jednatele Farnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

VIII. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dne 15. 11. 2021.